Temperature-Triggered Self-Assembled Structural Transformation: From Pure Hydrogen-Bonding Quadrilateral Nanonetwork to Trihexagonal Structures.

Zhang, Si-Qi; Cheng, Lin-Xiu; Gong, Zhong-Liang; Duan, Wu-Biao; Tu, Bin; Zhong, Yu-Wu; Zeng, Qing-Dao.
Langmuir; 35(20): 6571-6577, 2019 May 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31002519