Cystathionine beta-lyase is crucial for embryo patterning and the maintenance of root stem cell niche in Arabidopsis.

Liu, Guolan; Yang, Weiyuan; Zhang, Xiaojing; Peng, Tao; Zou, Yi; Zhang, Tao; Wang, Hao; Liu, Xuncheng; Tao, Li-Zhen.
Plant J; 99(3): 536-555, 2019 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31002461

Não foram localizados documentos relacionados