Cancer-derived exosomal miR-221-3p promotes angiogenesis by targeting THBS2 in cervical squamous cell carcinoma.

Wu, Xiang-Guang; Zhou, Chen-Fei; Zhang, Yan-Mei; Yan, Rui-Ming; Wei, Wen-Fei; Chen, Xiao-Jing; Yi, Hong-Yan; Liang, Luo-Jiao; Fan, Liang-Sheng; Liang, Li; Wu, Sha; Wang, Wei.
Angiogenesis; 22(3): 397-410, 2019 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30993566

Não foram localizados documentos relacionados