Macrophage migration inhibitory factor promotes renal injury induced by ischemic reperfusion.

Li, Jin H; Tang, Ying; Lv, Jun; Wang, Xiao H; Yang, Hui; Tang, Patrick M K; Huang, Xiao R; He, Zhi J; Zhou, Zi J; Huang, Qiu Y; Klug, Jörg; Meinhardt, Andreas; Fingerle-Rowson, Günter; Xu, An P; Zheng, Zhi H; Lan, Hui Yao.
J Cell Mol Med; 23(6): 3867-3877, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30968541