Population genomics identifies patterns of genetic diversity and selection in chicken.

Li, Diyan; Li, Yan; Li, Miao; Che, Tiandong; Tian, Shilin; Chen, Binlong; Zhou, Xuming; Zhang, Guolong; Gaur, Uma; Luo, Majing; Tian, Kai; He, Mengnan; He, Shen; Xu, Zhongxian; Jin, Long; Tang, Qianzi; Dai, Yifei; Xu, Huailiang; Hu, Yaodong; Zhao, Xiaoling; Yin, Huadong; Wang, Yan; Zhou, Rongjia; Yang, Chaowu; Du, Huarui; Jiang, Xiaosong; Zhu, Qing; Li, Mingzhou.
BMC Genomics; 20(1): 263, 2019 Apr 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30940068