Ammonia emission control in China would mitigate haze pollution and nitrogen deposition, but worsen acid rain.

Liu, Mingxu; Huang, Xin; Song, Yu; Tang, Jie; Cao, Junji; Zhang, Xiaoye; Zhang, Qiang; Wang, Shuxiao; Xu, Tingting; Kang, Ling; Cai, Xuhui; Zhang, Hongsheng; Yang, Fumo; Wang, Huanbo; Yu, Jian Zhen; Lau, Alexis K H; He, Lingyan; Huang, Xiaofeng; Duan, Lei; Ding, Aijun; Xue, Likun; Gao, Jian; Liu, Bin; Zhu, Tong.
Proc Natl Acad Sci U S A; 116(16): 7760-7765, 2019 Apr 16.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30936298