Complication rates after chorionic villus sampling and midtrimester amniocentesis: A 7-year national registry study.

Hsu, Wen-Wei; Hsieh, Chia-Jung; Lee, Chien-Nan; Chen, Chih-Ling; Lin, Ming-Wei; Kang, Jessica; Tai, Yi-Yun; Huang, Kuan-Ying; Lin, Shin-Yu.
J Formos Med Assoc; 118(7): 1107-1113, 2019 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30928186