ReCirc: prediction of circRNA expression and function through probe reannotation of non-circRNA microarrays.

Zhao, Jianmei; Li, Xuecang; Guo, Jincheng; Li, Meng; Zhang, Jian; Ding, Jiyu; Li, Shang; Tang, Zhidong; Qian, Fengcui; Li, Yanyu; Wang, Qiuyu; Li, Chunquan; Li, Enmin; Xu, Liyan.
Mol Omics; 15(2): 150-163, 2019 04 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30916068