Hollow Prussian Blue Nanozymes Drive Neuroprotection against Ischemic Stroke via Attenuating Oxidative Stress, Counteracting Inflammation, and Suppressing Cell Apoptosis.

Zhang, Kai; Tu, Mengjiao; Gao, Wei; Cai, Xiaojun; Song, Fahuan; Chen, Zheng; Zhang, Qian; Wang, Jing; Jin, Chentao; Shi, Jingjing; Yang, Xiang; Zhu, Yuankai; Gu, Weizhong; Hu, Bing; Zheng, Yuanyi; Zhang, Hong; Tian, Mei.
Nano Lett; 19(5): 2812-2823, 2019 05 08.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30908916

Não foram localizados documentos relacionados