Nitrogen/Oxygen Co-Doped Hierarchically Porous Carbon for High-Performance Potassium Storage.

Sun, Yongwen; Xiao, Hao; Li, Haibo; He, Yezeng; Zhang, Ya; Hu, Yi; Ju, Zhicheng; Zhuang, Quanchao; Cui, Yanhua.
Chemistry; 25(30): 7359-7365, 2019 May 28.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30908792