Outcomes of conventional transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma ≥10 cm.

Miyayama, Shiro; Kikuchi, Yuzo; Yoshida, Masanori; Yamashiro, Masashi; Sugimori, Natsuki; Ikeda, Rie; Okimura, Kotaro; Sakuragawa, Naoko; Ueda, Teruyuki; Sanada, Taku; Watanabe, Hiroyuki; Notsumata, Kazuo.
Hepatol Res; 49(7): 787-798, 2019 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30907468

Não foram localizados documentos relacionados