PITUITARY STALK THICKENING IN A LARGE COHORT: TOWARD MORE ACCURATE PREDICTORS OF PITUITARY DYSFUNCTION AND ETIOLOGY.

Ling, Sheng-Ying; Zhao, Zhi-Yun; Tao, Bei; Zhao, Hong-Yan; Su, Ting-Wei; Jiang, Yi-Ran; Xie, Jing; Sun, Qing-Fang; Bian, Liu-Guan; Sun, Kun; He, Na-Ying; Yan, Fu-Hua; Wang, Wei-Qing; Ning, Guang; Sun, Li-Hao; Liu, Jian-Min.
Endocr Pract; 25(6): 534-544, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30865546