Sex differences in the incidence and clearance of anogenital human papillomavirus infection in Liuzhou, China: an observational cohort study.

Wei, Feixue; Guo, Meng; Huang, Shoujie; Li, Mingqiang; Cui, Xuelian; Su, Yingying; Wu, Xin; Ma, Xinjing; Zheng, Ya; Huang, Yue; Wang, Lin; Pan, Lili; Wu, Ting; Zhang, Jun; Xia, Ningshao.
Clin Infect Dis; 2019 Mar 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30852604