Genomic and transcriptomic investigations of the evolutionary transition from oviparity to viviparity.

Gao, Wei; Sun, Yan-Bo; Zhou, Wei-Wei; Xiong, Zi-Jun; Chen, Luonan; Li, Hong; Fu, Ting-Ting; Xu, Kai; Xu, Wei; Ma, Li; Chen, Yi-Jing; Xiang, Xue-Yan; Zhou, Long; Zeng, Tao; Zhang, Si; Jin, Jie-Qiong; Chen, Hong-Man; Zhang, Guojie; Hillis, David M; Ji, Xiang; Zhang, Ya-Ping; Che, Jing.
Proc Natl Acad Sci U S A; 116(9): 3646-3655, 2019 02 26.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30808754