[Polymerization and evaluation of the protective efficacy of rotavirus VP4* proteins].

Li, Yijian; Luo, Guoxing; Yang, Han; Jia, Lianzhi; Zeng, Yuanjun; Zhao, Biyan; Li, Tingdong; Ge, Shengxiang.
Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao; 35(2): 281-289, 2019 Feb 25.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-30806058