Convincing Synthesis of Atomically Thin, Single-Crystalline InVO<sub>4</sub> Sheets toward Promoting Highly Selective and Efficient Solar Conversion of CO<sub>2</sub> into CO.

Han, Qiutong; Bai, Xiaowan; Man, Zaiqin; He, Huichao; Li, Liang; Hu, Jianqiang; Alsaedi, Ahmed; Hayat, Tasawar; Yu, Zhentao; Zhang, Weihua; Wang, Jinlan; Zhou, Yong; Zou, Zhigang.
J Am Chem Soc; 141(10): 4209-4213, 2019 Mar 13.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30794398