Long noncoding RNA MALAT1 releases epigenetic silencing of HIV-1 replication by displacing the polycomb repressive complex 2 from binding to the LTR promoter.

Qu, Di; Sun, Wei-Wei; Li, Li; Ma, Li; Sun, Li; Jin, Xia; Li, Taisheng; Hou, Wei; Wang, Jian-Hua.
Nucleic Acids Res; 47(6): 3013-3027, 2019 04 08.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30788509