Lymphotoxin-α promotes tumor angiogenesis in HNSCC by modulating glycolysis in a PFKFB3-dependent manner.

Yang, Jie-Gang; Wang, Wei-Ming; Xia, Hou-Fu; Yu, Zi-Li; Li, Hui-Min; Ren, Jian-Gang; Chen, Gang; Wang, Bei-Ke; Jia, Jun; Zhang, Wei; Zhao, Yi-Fang.
Int J Cancer; 145(5): 1358-1370, 2019 Sep 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30785217