Low-intensity walking as mild medication for pressure control in prehypertensive and hypertensive subjects: how far shall we wander?

Lu, Qin; Wang, Sheng-Ming; Liu, Yi-Xiao; Chen, Hong; Zhang, Rui; Zhang, Wen-Hui; Zou, Yuan-Yuan; Zhou, Jia-Wei; Guo, Xin-Yi; Zhang, Ying; Huang, Teng-Li; Liu, Yu-Hang; Zhang, Si-Qi; Yamanishi, Kyosuke; Yamanishi, Hiromichi; Higashino, Hideaki; Okamura, Haruki.
Acta Pharmacol Sin; 40(8): 1119-1126, 2019 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30760834

Não foram localizados documentos relacionados