Hepatic Interferon Regulatory Factor 6 Alleviates Liver Steatosis and Metabolic Disorder by Transcriptionally Suppressing Peroxisome Proliferator-Activated Receptor γ in Mice.

Tong, Jingjing; Han, Cui-Juan; Zhang, Jia-Zhen; He, Wen-Zhi; Zhao, Guo-Jun; Cheng, Xu; Zhang, Lei; Deng, Ke-Qiong; Liu, Ye; Fan, Hui-Fen; Tian, Song; Cai, Jingjing; Huang, Zan; She, Zhi-Gang; Zhang, Peng; Li, Hongliang.
Hepatology; 69(6): 2471-2488, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30748020

Não foram localizados documentos relacionados