Liver-Resident NK Cells Control Antiviral Activity of Hepatic T Cells via the PD-1-PD-L1 Axis.

Zhou, Jing; Peng, Hui; Li, Kun; Qu, Kun; Wang, Baohui; Wu, Yuzhang; Ye, Lilin; Dong, Zhongjun; Wei, Haiming; Sun, Rui; Tian, Zhigang.
Immunity; 50(2): 403-417.e4, 2019 02 19.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30709740