Eicosapentaenoic acid/arachidonic acid ratio and weight loss during hospitalization for glycemic control among overweight Japanese patients with type 2 diabetes: a retrospective observational study.

Nakanishi, Shuhei; Hirukawa, Hidenori; Shimoda, Masashi; Tatsumi, Fuminori; Kohara, Kenji; Obata, Atsushi; Okauchi, Seizo; Kinoshita, Tomoe; Sanada, Junpei; Fushimi, Yoshiro; Nishioka, Momoyo; Kan, Yuki; Tomita, Akiko; Mashiko, Akiko; Horiya, Megumi; Iwamoto, Yuichiro; Mune, Tomoatsu; Kaku, Kohei; Kaneto, Hideaki.
Lipids Health Dis; 18(1): 36, 2019 Jan 31.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30704490