Dysregulated haemolysin promotes bacterial outer membrane vesicles-induced pyroptotic-like cell death in zebrafish.

Wen, Ying; Chen, Shouwen; Jiang, Zhiwei; Wang, Zhuang; Tan, Jinchao; Hu, Tianjian; Wang, Qiyao; Zhou, Xiangshan; Zhang, Yuanxing; Liu, Qin; Yang, Dahai.
Cell Microbiol; 21(6): e13010, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30701651