MXene (Ti<sub>3</sub>C<sub>2</sub>) Vacancy-Confined Single-Atom Catalyst for Efficient Functionalization of CO<sub>2</sub>.

Zhao, Di; Chen, Zheng; Yang, Wenjuan; Liu, Shoujie; Zhang, Xun; Yu, Yi; Cheong, Weng-Chon; Zheng, Lirong; Ren, Fuqiang; Ying, Guobing; Cao, Xing; Wang, Dingsheng; Peng, Qing; Wang, Guoxiu; Chen, Chen.
J Am Chem Soc; 141(9): 4086-4093, 2019 Mar 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30699294

Não foram localizados documentos relacionados