Evaluating the Anti-depression Effect of Xiaoyaosan on Chronically-stressed Mice.

Yan, Zhi-Yi; Li, Xiao-Juan; Ding, Xiu-Fang; Liu, Yue-Yun; Chen, Jia-Xu.
J Vis Exp; (143)2019 Jan 07.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30663637