Functional rs6265 polymorphism in the brain-derived neurotrophic factor gene confers protection against neurocognitive dysfunction in posttraumatic stress disorder among Chinese patients with hepatocellular carcinoma.

Guo, Jun-Cheng; Yang, Yi-Jun; Zheng, Jin-Fang; Guo, Min; Wang, Xiao-Dan; Gao, Yun-Suo; Fu, Lin-Qiu; Jiang, Xiang-Ling; Fu, Lin-Mei; Huang, Tao.
J Cell Biochem; 120(6): 10434-10443, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30659644