A FRET-based ratiometric two-photon fluorescent probe for superoxide anion detection and imaging in living cells and tissues.

Yao, Shan; Ma, Chunli; Lu, Yanbing; Wei, Xianzhe; Feng, Xiaowen; Miao, Pei; Yang, Guangxin; Zhang, Jing; Yan, Mei; Yu, Jinghua.
Analyst; 144(5): 1704-1710, 2019 Feb 25.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30657475