TRIM28 promotes HIV-1 latency by SUMOylating CDK9 and inhibiting P-TEFb.

Ma, Xiancai; Yang, Tao; Luo, Yuewen; Wu, Liyang; Jiang, Yawen; Song, Zheng; Pan, Ting; Liu, Bingfeng; Liu, Guangyan; Liu, Jun; Yu, Fei; He, Zhangping; Zhang, Wanying; Yang, Jinyu; Liang, Liting; Guan, Yuanjun; Zhang, Xu; Li, Linghua; Cai, Weiping; Tang, Xiaoping; Gao, Song; Deng, Kai; Zhang, Hui.
Elife; 82019 01 17.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30652970