IL (Interleukin)-33 Suppresses Abdominal Aortic Aneurysm by Enhancing Regulatory T-Cell Expansion and Activity.

Li, Jingyong; Xia, Ni; Wen, Shuang; Li, Dan; Lu, Yuzhi; Gu, Muyang; Tang, Tingting; Jiao, Jiao; Lv, Bingjie; Nie, Shaofang; Liao, Mengyang; Liao, Yuhua; Yang, Xiangping; Hu, Yu; Shi, Guo-Ping; Cheng, Xiang.
Arterioscler Thromb Vasc Biol; 39(3): 446-458, 2019 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30651000

Não foram localizados documentos relacionados