Personal exposure to PM<sub>2.5</sub> in Chinese rural households in the Yangtze River Delta.

Hu, Ruolan; Wang, Shuxiao; Aunan, Kristin; Zhao, Minjiang; Chen, Lu; Liu, Zhaohui; Hansen, Mette H.
Indoor Air; 29(3): 403-412, 2019 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30644607