The effects of graphene quantum dots on the maturation of mouse oocytes and development of offspring.

Lin, Yan-Hong; Zhuang, Shu-Xin; Wang, Ya-Long; Lin, Sheng; Hong, Zi-Wei; Liu, Yu; Xu, Lin; Li, Fei-Ping; Xu, Bai-Hui; Chen, Ming-Huang; He, Shu-Wen; Liao, Bao-Qiong; Fu, Xian-Pei; Jiang, Zhong-Qing; Wang, Hai-Long.
J Cell Physiol; 234(8): 13820-13831, 2019 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30644094