Time-course effects of antioxidants and phase II enzymes on diesel exhaust particles-induced oxidative damage in the mouse lung.

Zheng, Xiaomei; Wang, Guanglei; Bin, Ping; Meng, Tao; Niu, Yong; Yang, Mo; Zhang, Liping; Duan, Huawei; Yu, Tao; Dai, Yufei; Zheng, Yuxin.
Toxicol Appl Pharmacol; 366: 25-34, 2019 03 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30641076

Não foram localizados documentos relacionados