Methyl 3,4-dihydroxybenzoate protects retina in a mouse model of acute ocular hypertension through multiple pathways.

Bao, Yiqin; Liu, Feng; Liu, Xiaobin; Huang, Mi; He, Liumin; Ramakrishna, Seeram; Luo, Huanmin; Hu, Huiling; Li, Hongying; Xu, Ying.
Exp Eye Res; 181: 15-24, 2019 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30633922