Improvement of isoprene production in Escherichia coli by rational optimization of RBSs and key enzymes screening.

Li, Meijie; Chen, Hailin; Liu, Changqing; Guo, Jing; Xu, Xin; Zhang, Haibo; Nian, Rui; Xian, Mo.
Microb Cell Fact; 18(1): 4, 2019 Jan 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30626394