Glucose-Sensitive Myokine/Cardiokine MG53 Regulates Systemic Insulin Response and Metabolic Homeostasis.

Wu, Hong-Kun; Zhang, Yan; Cao, Chun-Mei; Hu, Xinli; Fang, Meng; Yao, Yuan; Jin, Li; Chen, Gengjia; Jiang, Peng; Zhang, Shuo; Song, Ruisheng; Peng, Wei; Liu, Fenghua; Guo, Jiaojiao; Tang, Lifei; He, Yanyun; Shan, Dan; Huang, Jin; Zhou, Zhuan; Wang, Dao Wen; Lv, Fengxiang; Xiao, Rui-Ping.
Circulation; 139(7): 901-914, 2019 02 12.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30586741

Não foram localizados documentos relacionados