Diagnosis of early gastric cancer based on fluorescence hyperspectral imaging technology combined with partial-least-square discriminant analysis and support vector machine.

Li, Yuanpeng; Xie, Xiaojuan; Yang, Xinhao; Guo, Liu; Liu, Zhao; Zhao, Xiaoping; Luo, Ying; Jia, Wei; Huang, Furong; Zhu, Siqi; Chen, Zhenqiang; Chen, Xingdan; Wei, Zhong; Zhang, Weimin.
J Biophotonics; 12(5): e201800324, 2019 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30585424

Não foram localizados documentos relacionados