miR-29a attenuates cardiac hypertrophy through inhibition of PPARδ expression.

Zhang, Si; Yin, Zhongnan; Dai, Fei-Fei; Wang, Hao; Zhou, Meng-Jiao; Yang, Ming-Hui; Zhang, Shu-Feng; Fu, Zhi-Feng; Mei, Ying-Wu; Zang, Ming-Xi; Xue, Lixiang.
J Cell Physiol; 234(8): 13252-13262, 2019 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30580435