Functional characterization of the halogenase SpmH and discovery of new deschloro-tryptophan dimers.

Liu, Zhiwen; Ma, Liang; Zhang, Liping; Zhang, Wenjun; Zhu, Yiguang; Chen, Yuchan; Zhang, Weimin; Zhang, Changsheng.
Org Biomol Chem; 17(5): 1053-1057, 2019 01 31.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30543262