Inhibition of PAI-1 attenuates perirenal fat inflammation and the associated nephropathy in high-fat diet-induced obese mice.

Liu, Yong; Wang, Lin; Luo, Mao; Chen, Ni; Deng, Xin; He, Jing; Zhang, Liping; Luo, Pei; Wu, Jianbo.
Am J Physiol Endocrinol Metab; 316(2): E260-E267, 2019 02 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30532990