Author Correction: PAK signalling drives acquired drug resistance to MAPK inhibitors in BRAF-mutant melanomas.

Lu, Hezhe; Liu, Shujing; Zhang, Gao; Wu, Bin; Zhu, Yueyao; Frederick, Dennie T; Hu, Yi; Zhong, Wenqun; Randell, Sergio; Sadek, Norah; Zhang, Wei; Chen, Gang; Cheng, Chaoran; Zeng, Jingwen; Wu, Lawrence W; Zhang, Jie; Liu, Xiaoming; Xu, Wei; Krepler, Clemens; Sproesser, Katrin; Xiao, Min; Miao, Benchun; Liu, Jianglan; Song, Claire D; Liu, Jephrey Y; Karakousis, Giorgos C; Schuchter, Lynn M; Lu, Yiling; Mills, Gordon; Cong, Yusheng; Chernoff, Jonathan; Guo, Jun; Boland, Genevieve M; Sullivan, Ryan J; Wei, Zhi; Field, Jeffrey; Amaravadi, Ravi K; Flaherty, Keith T; Herlyn, Meenhard; Xu, Xiaowei; Guo, Wei.
Nature; 565(7738): E4, 2019 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30532003