Combined nitrogen fertilizer and wheat straw increases the cadmium phytoextraction efficiency of Tagetes patula.

Ye, Xinxin; Hu, Hongxiang; Li, Hongying; Xiong, Qizhong; Gao, Hongjian.
Ecotoxicol Environ Saf; 170: 210-217, 2019 Apr 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30529915