Discovery of a natural PI3Kδ inhibitor through virtual screening and biological assay study.

Guo, Jun-Fang; Ning, Zhong-Qi; Wu, Xia; Qiao, Yan-Jiang; Wang, Xing.
Biochem Biophys Res Commun; 508(3): 709-714, 2019 01 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30528237