ITCH nuclear translocation and H1.2 polyubiquitination negatively regulate the DNA damage response.

Chang, Lufen; Shen, Lei; Zhou, Hu; Gao, Jing; Pan, Hangyi; Zheng, Li; Armstrong, Brian; Peng, Yang; Peng, Guang; Zhou, Binhua P; Rosen, Steven T; Shen, Binghui.
Nucleic Acids Res; 47(2): 824-842, 2019 01 25.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30517763