Integrated Analysis of Mouse and Human Gastric Neoplasms Identifies Conserved microRNA Networks in Gastric Carcinogenesis.

Chen, Zheng; Li, Zheng; Soutto, Mohammed; Wang, Weizhi; Piazuelo, M Blanca; Zhu, Shoumin; Guo, Yan; Maturana, Maria J; Corvalan, Alejandro H; Chen, Xi; Xu, Zekuan; El-Rifai, Wael M.
Gastroenterology; 2018 Nov 28.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30502323