Lipid-wrapped Upconversion Nanoconstruct /Photosensitizer Complex for Near-Infrared Light-mediated Photodynamic Therapy.

Thanasekaran, Pounraj; Chu, Chih-Hang; Wang, Sheng-Bo; Chen, Kuan-Yu; Gao, Hua-De; Lee, Mandy Manchi; Sun, Shih-Sheng; Li, Jui-Ping; Chen, Jiun-Yu; Chen, Jen-Kun; Chang, Yu-Hsu; Lee, Hsien-Ming.
ACS Appl Mater Interfaces; 2018 Nov 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30500151