Correction to: Genome-wide identification and analysis of WD40 proteins in wheat (Triticum aestivum L.).

Hu, Rui; Xiao, Jie; Gu, Ting; Yu, Xiaofen; Zhang, Yang; Chang, Junli; Yang, Guangxiao; He, Guangyuan.
BMC Genomics; 19(1): 852, 2018 Nov 29.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30497365