Effects of Niaoduqing Particles () on Delaying Progression of Renal Dysfunction: A Post-trial, Open-Label, Follow-up Study.

Zheng, Ying; Wang, Nian-Song; Liu, Yu-Ning; He, Li-Qun; Jian, Gui-Hua; Liu, Xu-Sheng; Ni, Zhao-Hui; Cheng, Xiao-Hong; Lin, Hong-Li; Zhou, Wen-Hua; Wang, Ya-Ping; Fang, Jing-Ai; He, Ya-Ni; Yang, Hong-Tao; Zhao, Li-Juan; Ding, Han-Lu; Wang, Li-Hua; Yu, Ren-Huan; Li, Wen-Ge; Ye, Zhi-Ming; Guo, Wang; Zhan, Yong-Li; Mao, Hui-Juan; Hu, Zhao; Yao, Chen; Cai, Guang-Yan; Chen, Xiang-Mei.
Chin J Integr Med; 2018 Nov 22.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30467695