Gate Switching of Ultrafast Photoluminescence in Graphene.

Huang, Di; Jiang, Tao; Zhang, Yu; Shan, Yuwei; Fan, Xiaodong; Zhang, Zhihong; Dai, Yunyun; Shi, Lei; Liu, Kaihui; Zeng, Changgan; Zi, Jian; Liu, Wei-Tao; Wu, Shiwei.
Nano Lett; 2018 Nov 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30451504

Não foram localizados documentos relacionados