A simplified percutaneous technique for inserting Tenckhoff peritoneal dialysis
.

Zhao, Shiyue; Zhu, Xueyan; Li, Qi; Zhu, Bai; Wang, Yangwei; Cui, Wenpeng; Zhou, Xiaoxi; Lou, Yan; Sun, Jing; Miao, Lining.
Clin Nephrol; 2018 Nov 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30431427