A simplified percutaneous technique for inserting Tenckhoff catheters for peritoneal dialysis.

Zhao, Shiyue; Zhu, Xueyan; Li, Qi; Zhu, Bai; Wang, Yangwei; Cui, Wenpeng; Zhou, Xiaoxi; Lou, Yan; Sun, Jing; Miao, Lining.
Clin Nephrol; 91(1): 17-24, 2019 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30431427