<i>Helicobacter pylori</i> Infection is Associated with Occurrence of Proteinuria in Type 2 Diabetes Patients: A Systemic Review and Meta-Analysis.

Shi, Yan; Duan, Jia-Yu; Liu, Dong-Wei; Qiao, Ying-Jin; Han, Qiu-Xia; Pan, Shao-Kang; Tang, Li; Cai, Guang-Yan; Chen, Xiang-Mei; Liu, Zhang-Suo; Zhu, Han-Yu.
Chin Med J (Engl); 131(22): 2734-2740, 2018 Nov 20.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30425200